Historie

Sdružení bylo založeno koncem roku 2009 s hlavním úmyslem obnovy a rozvoje poutního místa Tetín, obnovy a údržby jeho historických památek – kostelů a objektu bývalé fary, případně dalších objektů a s tím souvisejících kulturních a společenských aktivit, jejichž stálým těžištěm je oživení historického sídla Tetín a jeho odkazu i pro širokou veřejnost, návštěvníky a turismus v regionu. Tolik ze stanov.

Konkrétní cíle byly sice jen 4, ale nebyly malé:

  1. Restaurování a záchrana památek: restaurování oltáře a obrazu v kostele sv. Kateřiny, celková rekonstrukce varhan v kostele sv. Ludmily, restaurování mobiliáře kostela sv. Ludmily (oltáře, sochy, kazatelna).
  2. Výměna silně poškozených lavic
  3. Architektonická soutěž na výstavbu komunitního centra sv. Ludmily
  4. Organizování kulturní činnosti (pořádání setkání, koncertů, přednášek, průvodcovské služby po památkách Tetína a podpora poutníků).

Z výčtu prvních cílů se zatím povedlo zrestaurovat oltář i s křídelními obrazy v kostele sv. Kateřiny, zrestaurovat všechny dveře našich tří kostelů (celkem 7 dveří), uspořádat sbírku a zrestaurovat obraz na hlavním oltáři v kostele sv. Jana Nepomuckého, opravit figurky tetínského betléma a provedení průběžné konzervace dřevěných částí interiérů kostelů proti červotoči.

Památkový výzkum lavic v kostele sv. Ludmily prokázal, že jsou vzácným výtvorem lidové tvořivosti, který je záhodno zachovat. Sdružení získalo většinu finančních prostředků na jejich zrestaurování z Arcibiskupství, zbytek pak sbírkou mezi farníky a poutníky. Nyní jsou nezvykle vymalované lavice jednou z ozdob kostela.

Komunitní centrum sv. Ludmily se stálo skutečností. Na stavbu byla přidělena dotace, stavba se rozběhla začátkem roku 2019 a 30. srpna 2020 bylo Komunitní centrum slavnostně otevřeno.

Kulturní činnost se od prvních let stále rozrůstá. První nosnou akcí Sdružení bylo duchovní oživení svatoludmilské pouti. Zajištění důstojných bohoslužeb pro větší počet poutníků a organizace doprovodného programu. Postupně se přidal program pouti ke sv. Janu Nepomuckému, každoroční vernisáž, výstavy atd.

Zároveň bylo nutné zavést průvodcovskou službu, tedy zajistit proškolené průvodce, kteří budou v nejvíce frekventovaném období roku a při významných akcích na místě a budou moci zájemce provést po kostelích i Tetíně. K tomu patří i těmto průvodcům poskytnout určité zázemí a finanční odměnu.

Zakládajících členů Sdružení sv. Ludmily bylo 10. Postupem času začalo přibývat nejen členů Sdružení (v současnosti má 19 členů), ale i aktivit a cílů, které Sdružení společně organizuje a také návštěvníků těchto akcí.