Průzkum Tetínským kostelů sv. Ludmily

a sv. Kateřiny geofyzikální metodou

Blíží se výročí 1100 let od mučednické smrti první české a slovanské mučednice svaté Ludmily. Díky tomuto výročí náš průvodce a jeskyňář pan Ladislav Pecka z Tetína pozval odborníky, aby v tetínských kostelech provedli měření georadarem a pomocí této metody zjistili, zda se nenachází něco historicky zajímavého pod úrovní podlahy kostelů.

Možnost průzkumu byla konzultována s RNDr. Václavem Cílkem a dostali jsme kontakty na firmu Inset Praha.

Prostřednictvím pana J. Bohatky, jeskyňáře ze skupiny „Zlatý kůň“,  se do výzkumu zapojila firma Arcadis Praha.

Pan Ing. M. Machulka, člen tetínské jeskyňářské skupiny, nakreslil plány kostelů.

Pan Ing. M. Hrdlička nabídl spolupráci se zaměřením staveb.

Archeologové ze Středočeské archeologické památkové péče v čele s paní Mgr. Irenou Benkovou byli nápomocni radou a konzultacemi na místě výzkumu.

Výzkum pomocí georadaru se mohl uskutečnit povolením k přístupu do kostelů zástupcem berounské farnosti P. Petra Boušky.

K vlastnímu provedení výzkumu byla důležitá především finanční stránka. Byla provedena dohoda o částečném zaplacení práce měřících firem Arcadis a Inset tetínskou jeskyňářskou skupinou.

Obě firmy Arcadis a Inset si jsou vědomy historického dosahu výzkumu a nabídly provést část prací sponzorsky. K zaplacení firem přispěl i místní občan M. Hrdlička z Tetína. Zbytek nákladů na měření bude částečně hradit ze svého skromného rozpočtu jeskyňářská skupina z Tetína s příslibem dalších sponzorů.

Předběžné výsledky měření georadarem jsou uvedeny v přílohách (sv. Kateřinasv.Ludmila).

Na schématech kostelů jsou vidět místa, ve kterých georadar zachytil struktury odlišné od okolního prostředí. Může se jednat o hroby, základy starších staveb či jiné zásahy do podloží. Tato místa jsou otázkou následného archeologického průzkumu.